PRIVACYVERKLARING ANALYSE ME B.V.

1. Inleiding
1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Analyse Me B.V. (KvK 65747267) op het
gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2. Analyse Me biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals analyseren en interpreteren van genetische gegevens. Daarbij verwerkt Analyse Me privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Analyse Me werkt daarbij in een
aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals Newictea B.V. (KvK 32128432) en het Erasmus MC te Rotterdam.
1.3. Analyse Me gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Analyse Me houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.


2. Contact met Analyse Me
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Analyse Me wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: +31 36 751 9721
Mail: info@analyseme.nl
Website: www.analyseme.nl
Post: Transistorstraat 31, 1322 CK Almere


3. Gebruik van persoonsgegevens
3.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.
3.2. Wanneer u een DNA-kit bij ons afneemt, stuurt u ons wangslijm op. Daaruit destilleren wij genetische gegevens die we nodig hebben om onze dienst te kunnen leveren.
3.3. Analyse Me verwerkt niet altijd alle gegevens. De gegevens die Analyse Me verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze
website(s) die u gebruikt. Van alle genetische gegevens verwerkt Analyse Me alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de afgenomen dienst. 


4. Persoonsgegevens
4.1. Afhankelijk van de diensten die Analyse Me aanbiedt, kan Analyse Me de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
(a) Naam;
(b) Adres;
(c) Woonplaats en postcode;
(d) Telefoonnummer;
(e) E-mailadres;
(f) Geboortedatum;
(g) Geslacht;
(h) Gewicht en lengte;
(i) Genotypedata;
(j) Op genotypedata gebaseerde interpretaties;
(k) Gedragsgegevens met betrekking tot leefstijl;
(l) genetische gegevens


5. Doeleinden
5.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):
(a) Uitvoeren van de diensteverlening, waaronder de DNA-analyse waarbij Analyse Me genetische gegevens nodig heeft (zonder het verstrekken van deze gege-vens is het voor Analyse Me niet mogelijk om de diensten uit te voeren);
(b) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of
aankondigingen;
(c) evaluatie van evenementen en dienstverlening;
(d) gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Analyse Me;
(e) verbeteren van de website en diensten van Analyse Me.


6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
6.1. Analyse Me stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van Newictea B.V. en de Erasmus Universiteit Rotterdam (gepseudoni-miseerd) ten behoeve van de dienstverlening.
6.2. Indien Analyse Me uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Analyse Me ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van
persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder
andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer no-dig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
6.3. Analyse Me zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de
hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht. 


7. Beveiliging en bewaring
7.1. Analyse Me neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en
ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Analyse Me zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige ser-vers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
7.2. Analyse Me bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat
betekent dat Analyse Me uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de
betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Analyse Me uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.


8. Cookies en profilering
8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden
opgeslagen wanneer u een website van Analyse Me bezoekt. Op de website(s) van Analyse Me worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u
eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
8.2. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.


9. Websites van derden
De website van Analyse Me kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Analyse Me is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepas-sing op het gebruik van die websites van derden.


10. Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media
netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.


11. Wijzigingen
Analyse Me kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. 

 
12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Analyse Me een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw
persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk ver-zoek toesturen aan info@analyseme.nl.


13. Klachten
Analyse Me hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


14. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap Analyse Me B.V.

privacyverklaring dd. 30-7-2018

Download de privacyverkaring