Analyse Me B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN – VERSIE JANUARI 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN ANALYSE ME B.V.


1. Definities

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
1.1. Aanbieding: (schriftelijk) voorstel of offerte door Analyse Me tot verkoop van Producten en/of het
verlenen van Diensten.
1.2. Analyse Me: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Analyse Me B.V., gevestigd op
de Transistorstraat 31 (1322CK) Almere, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 65747267.
1.3. Diensten: de (dienstverlenings)werkzaamheden die Analyse Me onder de Overeenkomst verricht of laat
verrichten. De Diensten omvatten tevens, maar zijn niet beperkt tot, DNA-Analyse.
1.4. DNA-Analyse: het indienen van monsters bij Analyse Me voor DNA-analyse door de Klant en de
verwerking en het uploaden van de Resultaten.
1.5. Klant: de natuurlijke persoon waarmee Analyse Me een Overeenkomst heeft gesloten of zal afsluiten.
De Klant is persoon van achttien (18) jaar of ouder.
1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening of verkoop (op afstand), alsmede iedere andere
overeenkomst tussen Analyse Me en de Klant.
1.7. Product: alle door Analyse Me te verkopen of verkochte producten.
1.8. Resultaten: alle data (inclusief genetische informatie), resultaten en adviezen die voortkomen uit het
uitvoeren van de Diensten door Analyse Me, waaronder die Diensten op basis van het gebruik van het
Product.


2. Toepasselijkheid Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, leveringen van Producten en
Diensten en op alle Overeenkomsten.
2.2. Op van de Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien
en voor zover deze afwijkende bedingen door Analyse Me uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Overeengekomen afwijkingen bedingen gelden niet voor volgende Overeenkomsten, tenzij dit schriftelijk
wordt overeengekomen.


3. Aanbiedingen en Totstandkoming Overeenkomst
3.1. Aanbiedingen van Analyse Me zijn vrijblijvend en de Klant kan aan een Aanbieding geen rechten
ontlenen tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is bepaald.
3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door volledige aanvaarding door de Klant van een Aanbieding van
Analyse Me (waaronder, maar niet beperkt tot, het plaatsen van een bestelling in de webshop van Analyse
Me of het aanmaken van een account op de aanmeldingspagina van Analyse Me voor het gebruik van een
Dienst), of nadat Analyse Me een aan haar gegeven order voor het leveren van een Product of Dienst
schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd, of nadat Analyse Me door met de uitvoering van de
Overeenkomst te beginnen kenbaar deze te aanvaarden.
3.3. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze Voorwaarden door Analyse Me langs
elektronische weg aan de Klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een
eenvoudige manier opgeslagen kan worden op een duurzame gegevensdrager. De Voorwaarden kunnen
op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.


4. Herroepingsrecht en Opzegging Overeenkomst tot Dienstverlening
4.1. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst tot koop van een Product gedurende veertien (14) dagen
vanaf ontvangst van het Product zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De Klant dient dit via
elektronische weg aan Analyse Me kenbaar te maken door een email te sturen naar info@analyseme.nl.
4.2. Als de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient de Klant het Product binnen de termijn
veertien (14) dagen terug te zenden naar Analyse Me met alle geleverde toebehoren, in originele staat en
ongeopende (beschermings)verpakking. De Klant draagt zelf de kosten die zijn verbonden aan het
terugzenden van het Product.
4.3. De Klant zal tijdens de in artikel 4.1 bedoelde bedenktijd zorgvuldig omgaan met het Product en de
verpakking en het Product slechts gebruiken om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen. De
Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product welke is ontstaan door gebruik van het
Product dat verder gaat dan omschreven in dit artikel.
4.4. Analyse Me stuurt na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging en vergoedt de aankoopprijs
van het Product alsmede de leveringskosten binnen veertien (14) dagen nadat Analyse Me de melding
van herroeping alsmede het geretourneerde Product heeft ontvangen.
4.5. De Diensten onder de Overeenkomst worden voor onbepaalde tijd aangeboden. De Klant kan de
Overeenkomst tot het verlenen van Diensten te allen tijde zonder opgaaf van redenen beŽindigen door
Analyse Me daar schriftelijk over te informeren.
4.6. Analyse Me kan de Overeenkomst tot het verlenen van Diensten beŽindigen wanneer de Klant zijn
verplichtingen in de Overeenkomst niet nakomt, faillissement aanvraagt, er een curator voor de Klant
wordt benoemd of de Klant onder bewind wordt gesteld.
4.7. Bij vroegtijdige beŽindiging van de Overeenkomst zal Analyse Me, op verzoek van de Klant, alle
informatie, documentatie en eventuele monsters die zij van de Klant heeft ontvangen vernietigen en/of
wissen.


5. Prijs en Betaling
5.1. Alle prijzen zijn steeds in euro en inclusief omzetbelasting, verzendkosten en andere kosten, zoals van
overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
5.2. Analyse Me heeft het recht periodiek, en in ieder geval per 1 januari van enig jaar, de door haar
gehanteerde prijzen en tarieven te herzien.
5.3. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door Analyse Me
aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele
bezwaren tegen facturen dienen binnen veertien (14) dagen nŠ factuurdatum door Analyse Me te zijn
ontvangen. De aldus ingediende bezwaren worden door Analyse Me in behandeling genomen, maar
schorsen de betalingsverplichtingen van de Klant niet.
5.4. Door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente
en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen.
5.5. Analyse Me is steeds bevoegd om een vooruitbetaling of contante betaling te verlangen. Analyse Me is
voorts steeds bevoegd om alternatieve zekerheidsstelling te verlangen voordat zij tot verdere uitvoering
van de Overeenkomst overgaat.
5.6. Indien de Klant niet of niet tijdig betaalt, is de Klant aan Analyse Me de wettelijke rente en tevens alle
buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van een minimum van honderd (100) euro,
onverminderd het recht van Analyse Me om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder ook eventuele
gerechtelijke kosten, aan de Klant in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven
mochten gaan.


6. Levering en Uitvoering
6.1. Analyse Me zal de Overeenkomst uitvoeren in overeenstemming met de geldende professionele
standaarden en met inachtneming van deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Na
ontvangst van de bestelling of opdracht van de Klant zal Analyse Me binnen dertig (30) dagen de
Producten leveren respectievelijk binnen de in de gebruikershandleiding opgenomen termijn met de
verrichting van de Diensten aanvangen.
6.2. Alle door Analyse Me gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale
termijnen. In geval van overschrijding van deze termijnen is Analyse Me niet in gebreke of verzuim en
heeft de Klant geen recht op schadevergoeding of opschorting van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst. De Klant is pas gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, nadat de Klant
Analyse Me schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de
Producten te leveren of de Diensten uit te voeren.
6.3. Producten zullen worden geleverd op het adres dat de Klant aan Analyse Me kenbaar heeft gemaakt. Het
risico ter zake van de Producten gaat over op de Klant vanaf het moment van aflevering of, indien 
Klant nalaat de zaken (tijdig) af te nemen, vanaf het moment dat Analyse Me de Producten op de
overeengekomen wijze en plaats voor aflevering aanbiedt.
6.4. De Klant dient de Producten steeds terstond na de aflevering te inspecteren. Eventuele non-conformiteiten
dienen door de Klant binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Analyse
Me te worden meegedeeld.
6.5. De Producten blijven in eigendom van Analyse Me totdat zij volledige betaling heeft ontvangen van al
hetgeen de Klant haar uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd. In geval van niet tijdige of
onvolledige betaling is Analyse Me bevoegd de haar in eigendom toebehorende zaken terug te nemen op
kosten van de Klant, waartoe de Klant alle vereiste medewerking zal verlenen.
6.6. Analyse Me is gerechtigd om de Diensten naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in gedeelten.
Analyse Me is voorts gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Diensten.
6.7. Ingeval van niet tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van de Klant is Analyse Me gerechtigd
de nakoming van diens verplichtingen jegens de Klant op te schorten, zolang de Klant niet aan al zijn
(betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Analyse Me bestaande rechtsverhouding heeft
voldaan.


7. Verplichtingen Klant en Resultaten
7.1. De Klant verstrekt Analyse Me tijdig alle gevraagde gegevens en monsters die redelijkerwijs benodigd
zijn voor de uitvoering van de Diensten, in de voorgeschreven vorm en voorgeschreven wijze. Analyse
Me accepteert ten behoeve van de DNA-Analyse enkel monsters afgenomen met het daartoe bestemde
Product die binnen vierentwintig (24) uur na het afnemen van het monster door de Klant naar Analyse
Me zijn verzonden.
7.2. Eventuele extra kosten en/of schade veroorzaakt door een vertraging in de uitvoering van de
Overeenkomst die het gevolg is van het niet (tijdig) verstrekken van de door Analyse Me benodigde
gegevens en monsters door de Klant, komen voor rekening van Klant. Indien de Klant de benodigde
gegevens niet tijdig verstrekt heeft Analyse Me tevens het recht om de uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten totdat deze zijn verkregen.
7.3. Indien het monster dat door de Klant is verzonden voor de DNA-Analyse onvoldoende materiaal bevat
voor het verkrijgen van Resultaten, dan zal Analyse Me eenmalig kosteloos opnieuw het daartoe bestemde
Product aan de Klant leveren en opnieuw de DNA-Analyse uitvoeren.
7.4. De DNA-Analyse is enkel voor persoonlijk en informatief gebruik van Klanten. Indien de Klant naar
redelijk oordeel van Analyse Me niet heeft voldaan aan de voorwaarden voor het uitvoeren van de DNA-analyse
en/of dat dit niet ethisch verantwoord zou zijn, dan heeft Analyse Me het recht om van het
uitvoeren van de DNA-Analyse af te zien. Analyse Me zal in het geval dat de Klant niet alsnog kan
voldoen aan de voorwaarden of de redelijke bezwaren weg kan nemen, de kosten van het Product/de
Diensten volledig vergoeden aan de Klant.
7.5. Analyse Me geeft geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, betreffende de Resultaten of de
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, samenhang, volledigheid, kwaliteit, gangbaarheid, foutloze aard,
compatibiliteit, veiligheid of geschiktheid voor het doel daarvan.
7.6. De Klant erkent dat de Resultaten uitsluitend zijn bedoeld als algemene informatie. De Resultaten, die
mede tot stand komen op basis van door de Klant aangeleverde informatie, zijn niet bestemd te worden
gebruikt voor het stellen van een diagnose, dienen niet als medisch advies en kunnen niet in de plaats
treden van het raadplegen van een arts.
7.7. De Klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk te zijn voor enige toepassing van de Resultaten
gegenereerd door Analyse Me.


8. Verklaringen en Toestemming
8.1. De Klant verklaart door het gebruikmaken van het Producten en de Diensten te erkennen en te garanderen
(i) achttien (18) jaar of ouder te zijn of, indien de Klant jonger is dan achttien (18) jaar, toestemming is
verstrekt door de wettelijk vertegenwoordiger van het kind, en (ii) de (persoons)gegevens en monsters
die worden verstrekt aan Analyse Me door de Klant toebehoren aan de Klant of aan iemand van wie de
Klant de wettelijke toestemming heeft verkregen voor het delen van de (persoons)gegevens en monsters,
en (iii) dat het gebruik van de Producten en Diensten geen overtreding inhoudt van toepasselijke wet- of
regelgeving.
8.2. De Klant stemt er mee in dat Analyse Me de door de Klant, in overeenstemming met artikel 8.1, verstrekte
(persoons)gegevens en monsters gebruikt of laat gebruiken voor het verlenen van Diensten, in het
bijzonder de DNA-Analyse. Dit omvat het recht van Analyse Me om DNA uit de monsters te onttrekken,
genetische analyses op het DNA uit te voeren door middel van de methodes die momenteel beschikbaar
zijn en in de toekomst zullen ontwikkeld worden, de Resultaten van de uitgevoerde testen aan de Klant
te leveren.
8.3. De Klant behoudt de eigendomsrechten van de (persoons)gegevens en monsters die de Klant aan Analyse
Me heeft verstrekt in het kader van een Overeenkomst en de Klant verkrijgt alle eigendomsrechten op de
Resultaten. De Klant geeft Analyse Me het recht om de Resultaten en de monsters voor onbepaalde tijd
op te slaan en tenminste voor ťťn (1) jaar. De Klant accepteert dat de monsters na het uitvoeren van de
Dienst worden vernietigd. De Resultaten worden door Analyse Me niet worden ingezet voor eigen
gebruik en niet ter beschikking gesteld aan derden anders dan die door Analyse Me zijn ingeschakeld
voor het uitvoeren van de Diensten.
8.4. De rechten die de Klant onder artikel 8.2 en 8.3 aan Analyse Me geeft is herroepbaar en kan te allen tijde
op schriftelijk verzoek worden ingetrokken. De Klant kan tevens verzoeken de Resultaten en de weergave
daarvan blijvend van het online platform te verwijderen.
8.5. De Klant kan in het online platform zelf de eigen Resultaten inzetten voor specifieke doeleinden of
Analyse Me toestemming geven om de Resultaten met derden te delen of te koppelen.
8.6. De Klant erkent dat het gebruik van bepaalde Diensten van Analyse Me vereist dat de Klant zich
registreert op een online platform AnalyseMe.nl. De Klant is verplicht te registreren onder de eigen naam
en gegevens. De Klant garandeert dat de informatie die aan Analyse Me wordt geschaft accuraat en
compleet is.
8.7. De Klant erkent en aanvaardt zelf verantwoordelijk te zijn voor de registratie en de geheimhouding van
het account en wachtwoord. De Klant erkent verder volledig verantwoordelijk te zijn voor de acties die
plaatsvinden onder het account van de Klant. De Klant is verplicht bij een vermoeden dat het account niet
langer veilig is, contact op te nemen met Analyse Me.
8.8. De Klant verklaart bevoegd te zijn om de verklaringen en garanties die zijn opgenomen in dit artikel 8 te
geven.


9. Vertrouwelijke Informatie en Gegevensbescherming
9.1. Analyse Me zal alle informatie van vertrouwelijk aard en/of persoonsgegevens (de “Vertrouwelijke
Informatie”) die is van de Klant is verkregen in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan
geheimhouden. Analyse Me ziet er op toe dat haar werknemers, gelieerde ondernemingen en derden die
door Analyse Me bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken de Vertrouwelijke Informatie
geheim houden en niet openbaar maken.
9.2. Het voorgaande is niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die (i) deel is van het publieke
domein is zonder schuld aan de zijde van Analyse Me; (ii) op het moment van openbaring door de Client
al bekend was aan Analyse Me, anders dan onder een geheimhoudingsverplichting; (iii) rechtmatig door
Analyse Me is verkregen van een derde op een niet-vertrouwelijke basis; of (iv) door Analyse Me bekend
is gemaakt op grond van wetgeving, een gerechtelijke bevel of een juridisch proces.
9.3. Analyse Me treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
(elektronische) overdracht van de (persoons)gegevens en Resultaten en zorgt voor een veilige
webomgeving.
9.4. Analyse Me verwerkt de persoonsgegevens van de Klant enkel ten behoeve van het uitvoeren van de
Overeenkomst en in overeenstemming met de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving ter
bescherming van persoonsgegevens.
9.5. Analyse Me zal haar verplichtingen onder de artikelen 9.3 en 9.4 opleggen aan derden die zij betrekt in
de uitvoering van haar Dienstverlening.


10. Intellectueel EigendomAnalyse Me B.V. 
10.1. Al het materiaal, inclusief apparatuur, (elektronische) documenten, bestanden, software, gegevens of
informatie en alle know-how, methoden of processen die zijn ontwikkeld of geleverd door Analyse Me,
haar werknemers of derden die door Analyse Me zijn betrokken, tijdens de uitvoering van de Diensten
aan de Klant, en alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, of enige andere
eigendomsrechten daarop ("Intellectuele Eigendom") blijft het exclusieve eigendom van Analyse Me,
of de derden die door Analyse Me bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
10.2. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om enig Intellectueel Eigendom van Analyse Me of de derden die
door Analyse Me bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, te reproduceren, te publiceren
of te gebruiken voor (commerciŽle) doeleinden zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van
Analyse Me.


11. Klachten
11.1. De Klant dient Analyse Me via elektronische weg te informeren over klachten met betrekking tot het
Product of Dienst binnen bekwame tijd na de ontdekking hiervan en in ieder geval binnen twee (2)
maanden na de datum waarop de Klant bekend is geworden met de gebeurtenis waarover de klacht wordt
ingediend.
11.2. Het indienen van een klacht zoals bedoeld onder artikel 11.1 kan niet leiden tot de opschorting van de
verplichting van de Klant de overeengekomen betaling te verrichten.
11.3. Analyse Me spant zich in om de klacht binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst te
beantwoorden. Indien de Klant Analyse Me tijdig heeft geÔnformeerd over een legitieme klacht dan heeft
Analyse Me de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren,
het opnieuw verzenden van het non-conforme Product of verrichten van de afgekeurde Dienst.


12. Aansprakelijkheid
12.1. Analyse Me en door Analyse Me bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden zijn niet
aansprakelijk voor enige schade die de Klant in verband met de Overeenkomst lijdt, tenzij deze schade is
veroorzaakt door een aan Analyse Me toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst
of opzet of bewuste roekeloosheid van Analyse Me. Analyse Me is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor
enige schade veroorzaakt door gebruik van de Klant van de resultaten en het advies gegenereerd door
Analyse Me.
12.2. In geen geval is Analyse Me aansprakelijk voor (indirecte) schade bestaande uit verlies aan omzet of
goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.
12.3. Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is de totale aansprakelijkheid van Analyse
Me (met inbegrip van haar verplichting tot vrijwaring) voor schade geleden door de Klant of door derden
steeds beperkt tot het maximale bedrag dat de verzekering van Analyse Me uitkeert, voor zover dit
wettelijk is toegestaan en met uitzondering van schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of
opzet aan de kant van Analyse Me.
12.4. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Analyse Me vrijwaart de Klant Analyse Me,
haar werknemers en andere door Analyse Me bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken
(rechts)personen voor directe en indirecte schade en/of kosten in verband met de Overeenkomst die (i)
voortkomen uit aanspraken van derden, en (ii) die zijn ontstaan door het niet voldoen aan de
verplichtingen in de Overeenkomst door de Klant.


13. Overig
13.1. Analyse Me behoudt het recht voor de Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn
toegankelijk zoals opgenomen in artikel 15. Wanneer de Klant niet wenst in te stemmen met de
gewijzigde Voorwaarden kan de Overeenkomst worden beŽindigd per datum van de ingang van de
wijzigingen.
13.2. Indien de nakoming van de Overeenkomst door Analyse Me geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk
wordt verhinderd of bemoeilijkt door een omstandigheid die buiten haar macht is gelegen, zoals, maar
niet beperkt tot overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, (natuur-)rampen, staking, uitsluiting, blokkades,
oproer, rellen, stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand,
bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde verstrekking aan Analyse Me van bij derden 
bestelde zaken of diensten, storingen in de bedrijfsvoering van Analyse Me of in andere bedrijven van
derden waarop Analyse Me is aangewezen voor het kunnen nakomen van de Overeenkomst, dan is
Analyse Me gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien de periode
waarin Analyse Me door overmacht niet in staat is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te
komen langer duurt dan negentig (90) dagen dan hebben zowel Analyse Me als de Klant het recht om de
Overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder tot enige
schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn.
13.3. Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard dan heeft dit geen invloed op de
overige bepalingen. Een ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling. De
interpretatie van de vervangende bepaling moet zo dicht mogelijk liggen bij de intentie van de ongeldige
bepaling.
13.4. Artikelen 5.3 en 5.4 van deze Voorwaarden behouden hun werking tot vijf (5) jaar na de beŽindiging van
de Overeenkomst. Artikelen 9, 11 en 13 behouden hun werking altijd, alsmede artikel 10 gedurende de
daarin vermelde termijn. Daarnaast zullen alle andere bepalingen die nodig zijn voor de interpretatie en
de uitvoering van de rechten en plichten van Partijen onder de Overeenkomst hun werking behouden,
maar slechts voor zover nodig is voor de volledige uitvoering van de Overeenkomst.
13.5. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze Voorwaarden en andere tussen Analyse Me en de Klant
gesloten Overeenkomsten, prevaleren de specifieke bepalingen uit de Overeenkomsten.


14. Toepasselijk Recht en Geschillen
14.1. Deze Algemene Voorwaarden, andere tussen de Klant en Analyse Me overeengekomen Overeenkomsten
en de aanbiedingen die Analyse Me heeft gedaan worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, of in verband met, de Algemene Voorwaarden of andere tussen
de Klant en Analyse Me overeengekomen Overeenkomsten en die niet binnen een redelijke termijn in
onderling overleg kunnen worden beslecht, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam.


15. Vindplaats Voorwaarden
15.1. De Algemene Voorwaarden kunnen ook worden gedownload van de website van Analyse Me:
www.analyseme.nl.

Download hier de algemene voorwaarden